Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de hyppigst stillede spørgsmål om SVU

I SVU-ordbogen kan du få forklaringer på centrale ord i SVU-systemet.

Generelle spørgsmål

Er det en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal den stå på listen over uddannelser på Folkeskole- og gymnasialt niveau med SVU. 

For uddannelser på videregående niveau er der en ramme for, hvordan uddannelsen skal være udbudt. Du kan se hvilke typer af videregående uddannelse, der falder ind under rammen under uddannelser med SVU. Du kan kun få SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt som heltidsuddannelse. Du kan ikke få SVU til en videregående uddannelse, som du kan få SU til. Du kan ikke få SVU til uddannelse, der udbydes i udlandet.

UddannelsesGuiden kan du normalt under menupunktet ”Økonomi” se, hvilken støtte, der er mulighed for at få til den pågældende uddannelse. Kan du ikke finde uddannelsen på UddannelsesGuiden, kan du kontakte det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen.

 

En aftale om orlov til uddannelse med SVU skal indeholde:

  • hvilken konkret uddannelse og uddannelsesperiode den gælder for 
  • hvor mange timer du er væk fra arbejde per uge på grund af uddannelsen, om det er fuldt fravær (fravær fra det fulde timetal du er ansat til, eller kun et delvist fravær), samt om det er en orlov med eller uden løn 
  • om du kan vende tilbage til arbejdspladsen efter endt eller afbrudt orlov

En orlovsaftale kan godt indeholde den aftale, at du ikke vender tilbage til arbejdspladsen efter endt orlov. Det vigtige er, at det er afklaret, hvad der skal ske med beskæftigelsesforholdet efter endt orlov. Selve orlovsaftalen kan være mundtlig eller skriftlig. Orlovsaftalen skal ikke sendes ind sammen med SVU-ansøgningen. Det vigtige er, at du og din arbejdsgiver på SVU-ansøgningsskemaet kan skrive under på, at der er indgået en orlovsaftale for den periode, der søges SVU.
I tilfælde af jobskifte vil den oprindelige orlovsaftale automatisk bortfalde. Du kan i så fald kun få SVU, hvis din nye arbejdsgiver overtager den oprindelige orlovsaftale.

Læs mere om orlovsaftaler

Nej. du skal ikke betale SVU'en tilbage, hvis du ikke består. Det er kun, hvis du ikke har været studieaktiv eller ikke har haft det fravær fra arbejdet, du har oplyst eller på anden måde ikke har opfyldt de generelle krav, som du har oplyst på SVU-ansøgningsskemaet, og du således har modtaget støtten uberettiget, at du skal betale SVU tilbage.

Der skelnes imellem, om der er tale om arbejde hos den arbejdsgiver, du har orlov fra eller hos en anden arbejdsgiver. Er arbejdet hos den arbejdsgiver, du har orlov fra, skal der enten være tale om arbejde i en helt anden arbejdsfunktion/stilling end det arbejde, du har orlov fra, eller der skal være tale om mer- eller over-arbejdstimer. Er det ikke tilfældet, skal der ske en modregning af arbejdstimerne i den tildelte SVU. Grunden er, at du ikke må udføre et arbejde, samtidig med at du modtager SVU for at have orlov fra det. Har du kun en delvis orlov, for eksempel 20 timer ud af 37, kan du fortsat arbejde i de timer, du ikke har orlov.

Betingelsen om en anden arbejdsfunktion/stilling betyder, at der skal være tale om helt andre arbejdsopgaver, og sædvanligvis en stilling, som ligger under en anden overenskomst eller et andet kompetenceområde. Det kan for eksempel være, at du har orlov fra en kontorstilling og arbejder som rengøringsmedarbejder.

Drejer det sig om arbejde hos en anden arbejdsgiver end den, du har orlov fra, er der normalt ingen begrænsninger, så længe du er studieaktiv på den uddannelse, du modtager SVU til, og der stadig er det antal timers fravær hos den orlovsgivende arbejdsgiver, som er oplyst på SVU-ansøgningsskemaet. Det vil sige, at arbejdet højst må være på et niveau, der ikke overstiger, hvad du realistisk kunne have arbejdet ved siden af dine normale arbejdstimer (de timer, du modtager SVU for at være fraværende).

Nej, men du får SVU for det antal arbejdstimer, du er væk fra dit arbejde. Arbejder du for eksempel 20 timer om ugen, kan du højst få SVU for 20 timers fravær, det vil sige 20/37 af den fulde SVU. Eksemplet forudsætter, at din gennemsnitlige arbejdstid de sidste 10 uger før ansøgningen er mindst 20 timer ugentligt, og at uddannelsestiden er mindst 20 timer pr. uge.

SVU kan kun gives til personer, der er enten lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller. En medarbejdende ægtefælle er skatteteknisk enten lønmodtager i ægtefællens firma, eller selvstændig på lige fod med ægtefællen. SVU-lovgivningen følger Skattestyrelsens definitioner på området. Skattestyrelsen kategoriserer aktivitet i fire forskellige kategorier: Lønmodtagere, honorarmodtagere, ikke-erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsmæssig virksomhed. Se Skattestyrelsens hjemmeside.

Med "freelancer" menes der normalt en person, der arbejder som honorar-aflønnet (honorarmodtager) og ikke som lønmodtager. Da det kun er lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller, der er omfattet af SVU-ordningen, har en person, som reelt er honorarmodtager, ikke mulighed for at få SVU.

Som vikar skal du være ansat i en fast periode med et fast timetal, før du kan indgå orlov for et fremadrettet fravær i denne ansættelsesperiode. Det svarer til, at du er ansat i en tidsbegrænset stilling. Er du ikke ansat med et fast timetal (ofte kaldet ”tilkaldevikar”), kan du ikke indgå en orlovsaftale for et fremadrettet fravær og dermed heller ikke få SVU.

Er du ansat i en tidsbegrænset stilling, kan du kun indgå orlovsaftale og dermed modtage SVU indenfor den periode, hvori du er ansat. Vær også opmærksom på, at du skal have været ansat i 26 uger, før du kan søge om SVU.

Nej, du optjener ikke feriepenge af SVU’en. Hvis SVU’en bliver udbetalt til din arbejdsgiver, og du selv får løn under uddannelsen, optjener du feriepenge af din løn som sædvanligt, afhængigt af den overenskomst, du er ansat under.

Særligt for selvstændige

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed, kan du kun få udbetalt SVU til dig selv som person og ikke som refusion til dit firma. Det skyldes, at SVU er skattepligtig A-indkomst, se Bekendtgørelse om kildeskat - § 18 nr. 41. Det er kun, hvis du er ansat som lønmodtager i dit eget ApS eller A/S, at SVU kan udbetales som refusion til firmaet.

Nej, SVU gives for et fravær fra arbejde, og derfor bortfalder retten til SVU fra den dag, firmaet lukkes.

Søger du SVU på basis af fravær fra selvstændig virksomhed, kan du arbejde i din selvstændige virksomhed i det omfang, du normalt arbejder ud over det antal timer, der søges SVU for.

Hvis din normale arbejdstid for eksempel er 45 timer om ugen, vil du kunne arbejde 8 timer per uge samtidig med, at du modtager SVU for 37 timers fravær. Din normale arbejdstid defineres som det antal timer, du har arbejdet i gennemsnit de seneste 10 uger i din selvstændige virksomhed, regnet bagud fra det tidspunkt du søger.

Ja, så længe at du er studieaktiv på den uddannelse, du modtager SVU til, og så længe der stadig er det fravær fra din selvstændige virksomhed, som er oplyst på SVU-ansøgningsskemaet. Det vil sige, at arbejdet som lønmodtager højst må være på et niveau, der ikke overstiger, hvad du realistisk kunne have arbejdet ved siden af de normale arbejdstimer i virksomheden (de timer du modtager SVU for at være fraværende).