Krav til dit statsborgerskab og din bopæl

For at få SVU skal du som udgangspunkt være dansk statsborger eller være tilmeldt folkeregisteret i Danmark

En betingelse for at få SVU er, at du er dansk statsborger. Du kan dog også få SVU, hvis du enten

  • tilhører det danske mindretal i Sydslesvig,
  • kan ligestilles med danske statsborgere eller
  • er tilmeldt folkeregisteret i Danmark.

Sådan søger du om ligestilling

Er du ikke dansk statsborger, og er du ikke tilmeldt Folkeregistret i Danmark, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere ifølge EU-retten eller EØS-aftalen. Se eventuelt et kort over lande, der indgår i EU-samarbejdet eller EØS-aftalen på Folketingets hjemmeside eu.dk

  • Søger du SVU via den digitale SVU-ansøgning, skal du sætte kryds ved ’Ja’ i Felt 3 om, at du søger om ligestilling med danske statsborgere
  • Søger du SVU på en papiransøgning, skal du også udfylde skemaet Ligestilling med danske statsborgere i henhold til EU-ret som pendler

Når du er statsborger i et land uden for EU eller EØS

Er du statsborger i et land uden for EU/EØS, skal du opfylde mindst én af følgende betingelser:

  1. Du er ægtefælle til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten. Danske statsborgere i Danmark kan ikke benytte sig af de rettigheder, der følger af at være EU-statsborger, før de har udnyttet deres ret til fri bevægelighed og kan betragtes som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten.
  2. Du er barn af en EU-/EØS-statsborger, og du har bosat dig i Danmark, inden du er fyldt 21 år, i en periode, hvor din forælder også var bosat i Danmark og havde status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten, og du er fortsat bosat i Danmark.
  3. Du er fyldt 21 år og er barn af en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten, og du bliver forsørget af denne, på baggrund af at du henset til dine økonomiske og sociale forhold ikke kan sørge for dine grundlæggende fornødenheder.
  4. Du er forælder til en EU-/EØS-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i Danmark efter EU-retten, og du bliver forsørget af denne, på baggrund af at du henset til dine økonomiske og sociale forhold ikke kan sørge for dine grundlæggende fornødenheder.

Du skal sende dokumentation på, at du opfylder mindst én af de ovenstående betingelser, når du sender din SVU-ansøgning til den valgte SVU-administrator.